wróć do zakresu usług

Prawo karne

Pomagamy w sprawach karnych, poczynając od oskarżonych o tzw. pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez sprawy poważne sprawy karne, w tym karne gospodarcze (tzw. white collar crimes), a także w ramach postępowań karno-skarbowych, sprawach karnych o charakterze międzynarodowym.

Stale współpracujemy z adwokatami z Niemiec, Belgi, Holandii, Norwegii.  

Reprezentujemy również pokrzywdzonych występując, jako ich pełnomocnicy i oskarżyciele posiłkowi. 

Nasi prawnicy dysponują doświadczeniem w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw:

-           przeciwko obrotowi gospodarczemu,

-           przeciwko wiarygodności dokumentów,

-           przeciwko ochronie informacji,

-           przeciwko obrotowi pieniędzmi

-           dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

-           karnoskarbowych, w tym przestępstw akcyzowych, w tym VAT, inne

-           ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując naszych Klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, w procesach sądowych, a także w ramach postępowań karnowykonawczych (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie).  Reprezentujemy przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne.

W ramach naszej Kancelarii pracują adwokaci biegle władający językiem angielskim, niemieckim, i francuskim.

Pomagamy występując w roli:

 -         obrońców podejrzanych i oskarżonych, skazanych

-          pełnomocników pokrzywdzonych, 

-          oskarżycieli posiłkowych

-          pełnomocników oskarżycieli prywatnych

-          pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych

-          pełnomocników powodów cywilnych w procesach karnych

Ponadto, sporządzamy pisma procesowe w prowadzonych postępowaniach, uczestniczymy we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi Sądami (w tym przed Sądem Najwyższym, Sądami Apelacyjnymi, i Naczelnym Sądem Administracyjnym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBŚP, CBA, ABW, KAS).  Bazując na naszym doświadczeniu sporządzamy także opinie prawne dotyczące problemów karnoprawnych.