wróć do zakresu usług

Błędy medyczne

Profesjonalna pomoc w dochodzeniu roszczeń za błędy medyczne

Błędy medyczne

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń za błędy medyczne. Występujemy w procesach przeciwko ubezpieczycielom podmiotów leczniczych, tj. wszelkich podmiotów świadczących usługi lecznicze, do których zaliczamy w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne, a także przeciwko lekarzom. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do reprezentowania w ramach procesów cywilnych. Reprezentujemy również naszych Klientów przed właściwymi Okręgowymi Izbami Lekarskimi, a także w ramach postępowań karnych, gdzie pomagamy w wyjaśnieniu kto zawinił w danym zdarzeniu. W ramach tych postępowań dochodzimy również należnych odszkodowań i zadośćuczynień za doznane krzywdy, ból i cierpienie. 

W przebiegu leczenia dochodzi do błędów w sztuce lekarskiej lub zwykłych zaniedbań, których skutki mogą być bardzo poważne dla pacjentów, w tym między innymi: zakażeń szpitalnych, błędnej diagnozy, niepodjęcie właściwego leczenia, odmowę udzielenia pomocy, czy nawet śmierci.

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty. W przypadku śmierci pacjenta, powyższe uprawnienia przysługują osobą najbliższym.

Odszkodowanie za błąd lekarski jest świadczeniem mającym na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Są to w szczególności koszty zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot utraconego dochodu. Poszkodowany może się także domagać zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie, nawet, jeżeli koszty te są hipotetyczne, gdyż w rzeczywistości opiekę sprawowała nieodpłatnie rodzina lub przyjaciele.

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym, takich jak ból, cierpienie, przedłużenie procesu leczenia, trwałe kalectwo lub oszpecenie, wytrącenie z dotychczasowego rytmu życia.