wróć do zespołu

aplikant adwokacki
Sandra Wylegała

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej

aplikant adwokacki Sandra Wylegała

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

 

aplikant adwokacki Sandra Wylegała na blogu:

Sandra Wylegała

Upadłość konsumencka w skrócie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Prawo upadłościowe regulowane jest w ustawie Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. Celem postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy, jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz tzw. oddłużenie podmiotu zobowiązanego do spełnienia świadczeń na rzecz wierzycieli. Postępowanie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie restrukturyzacyjne Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem 1 stycznia 2016 r. została zastąpiona dwoma odrębnymi aktami: Ustawa Prawo restrukturyzacyjne i Ustawa Prawo upadłościowe. Przedsiębiorca niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością obecnie ma więc możliwość wybrania jednej z dróg – albo restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, albo ogłoszenia jego upadłości i w (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Poszczególne postępowania restrukturyzacyjne. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadziła 4 postępowania restrukturyzacyjne: Postępowanie o zatwierdzenie układu; Przyspieszone postępowanie układowe; Postępowanie układowe; Postępowanie sanacyjne. W poprzednim wpisie zaznaczyłam, że wspólną cechą wskazanych powyżej postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika, a więc jego zobowiązań, majątku, sposobu zarządzania oraz zatrudnienia. (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie nakazowe i upominawcze uregulowane zostały w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4841 – 497 (postępowanie nakazowe) i art. 4971 – 505 (postępowanie upominawcze). Szczególną cechą przedmiotowych postępowań jest możliwość rozstrzygnięcia sprawy poprzez wydanie nakazu zapłaty. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, uzależnione jest od przedłożenia ściśle określonych w ustawie (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Postępowanie uproszczone

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postępowanie uproszczone uregulowane zostało w art. 5051 – 50514 Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzenie tego postępowania do KPC wyszło naprzeciw wielu problemom wiążącym się ze stale rosnącym wpływem spraw do sądów, z przedłużeniem się okresu ich załatwienia oraz utrudnieniami w uzyskaniu ochrony prawnej. Nadto, było odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Spółka cywilna

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, nie jest osobą prawną i nie funkcjonuje w obrocie jako podmiot prawa. Spółka ta regulowana jest w Kodeksie cywilnym w art. 860 – 875. Rozumie się przez nią umowę wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w prawie pracy

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadzono szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. Po pierwsze, ustawa wydłużyła terminy odwołania od wypowiedzenia przez pracodawcę (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Szczególne zasady odpowiedzialności małżonków przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym i Ordynacji podatkowej Kwestie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W przedmiotowym akcie mowa jest o odpowiedzialności solidarnej małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (art. 30), a (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Użytkowanie

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Użytkowanie jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania z niej pożytków. Zgodnie z przepisami, użytkowanie można ustanowić na wszystkich rzeczach (zarówno na ruchomościach, jak i na nieruchomościach). Dotyczy to również pieniędzy oraz rzeczy oznaczonych co (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Odpowiedzialność małżonków przewidziana w art. 30 KRiO

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Odpowiedzialność solidarna małżonków określona w art. 30 KRiO 1.      Charakter prawny i funkcje odpowiedzialności solidarnej Zgodnie z art. 30 § 1 KRiO, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Odpowiedzialność solidarna małżonków jest jednym z wypadków solidarności (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Najważniejsze zmiany w procedurze karnej Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., wprowadziła szereg zmian w procedurze karnej, w tym przywróciła poprzedni model procesu z aktywną rolą sądu i nadrzędną rolą zasady prawdy materialnej. Wśród najważniejszych zmian, należy wskazać: zlikwidowanie instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego z art. (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Zmiany w systemie kontroli niedozwolonych postanowień umownych

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Postanowienia umowne, wypełniające przesłanki określone w art. 3851 § 1 KC, są niewiążące dla konsumenta z mocy samego prawa. Wobec powyższego, konsument nie jest zobowiązany do wytaczania powództwa, na mocy którego domagałby się uznania określonych postanowień wzorca umownego za niewiążące względem niego. Jeżeli jednak konsument w relacjach z (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

1. Uwagi ogólne Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym bądź też postanowić, że na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 KRiO, zamiast zgody małżonka, będzie wymagane zezwolenie sądu (art. 40 KRiO). Brzmienie art. 40 KRiO pozwala (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Gwarancja a rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów, uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 535 – 602. Umowa sprzedaży kształtuje szereg obowiązków i uprawnień zarówno po stronie kupującego, jak i przedsiębiorcy będącego sprzedawcą. Do jednych z podstawowych uprawnień kupującego, a zarazem obowiązków przedsiębiorcy, (...) czytaj więcej

Sandra Wylegała

Skazanie bez rozprawy - art. 335 KPK

Sandra Wylegała
aplikant adwokacki

Skazanie bez rozprawy Skazanie bez rozprawy, uregulowane w art. 335 KPK, stanowi jedną z najbardziej klasycznych form konsensualnego zakończenia procesu karnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie przy spełnieniu określonych przesłanek i polega na ustaleniu podejrzanego z prokuratorem  (w postępowaniu przygotowawczym) rozmiaru przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraci się do sądu (...) czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami