wróć do aktualności

Po blisko roku postępowania sądowego (Kancelaria reprezentowała pozwanego lekarza) Sąd I instancji oddalił powództwo Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przeciwko lekarzowi

NFZ złożyło pozew przeciwko lekarzowi domagając się zapłaty kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych, z ustawowymi odsetkami. Powodem żądania odsetek było wystawienie przez lekarza recept na leki refundowane, mimo nie podpisania przez lekarza umowy (aneksu do umowy). Lekarz odmówił podpisania umowy, bo było ona rażąco niekorzystna. Brak było możliwości jakiejkolwiek negocjacji umów. Chodziło o nałożenie na lekarza szeregu obowiązków, i zobowiązanie do zapłaty wysokich kar, za uchybienia. NFZ wskazał, iż wypisywanie przez lekarza recept, bez ważnej umowy, spowodowało powstanie uszczerbku w majątku funduszu (szkoda).

Sąd Rejonowy, Wydział I Cywilny, oddalił powództwo, wskazując iż do ustalenia odpowiedzialności cywilnej za poniesioną szkodę niezbędne jest określenie szkody, zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) oraz łączącego je normalnego, adekwatnego związku przyczynowego. W ocenie Sądu na skutek działań pozwanego nie doszło do powstania szkody. W uzasadnieniu wyroku podniesione zostało również, iż z refundacji skorzystały osoby, które były ubezpieczone a więc pacjenci, którym z zasady przysługiwało prawo do refundacji. Sąd wskazywał, że beneficjentem refundacji są pacjenci. Leki były na liście leków refundowanych. NFZ nie poniósł żadnej szkody. Lekarz realizował swój obowiązek leczenia. Sąd określił żądanie NFZ – u jak również sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  

 

Zespół Kancelarii Adwokackiej

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i potrzebują porady prawnej, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia wizyty.

Skontaktuj się z nami